Problém výhradnej distribúcie a porušovanie zákona o hospodárskej súťaži

Dnes malé e-shopy vznikajú ako huby po daždi. A skôr či neskôr sa každý z nich dostane do väčšieho-menšieho konfliktu s iným e-shopom pre otázku výhradnej distribúcie. Často to spoločnosť nárokujúca si na právo „výhradnej distribúcie“ rieši nediplomatickým e-mailom, v ktorom žiada nakupovať dané produkty výlučne od nej alebo ich okamžite stiahnuť z ponuky. Niekedy si kladie podmienky na minimálnu cenu či držanie produktov skladom.

Za prvé treba urobiť jednu vec, na takýto e-mail neodpovedať a celú záležitosť si premyslieť a overiť. Nikto Vám nemôže dokázať, že ste nejaký e-mail od Janka z Hruškova dostali alebo čítali, kľudne mohol skončiť v priečinku na spam.

Najskôr treba zistiť, či je uvedená spoločnosť naozaj výhradným distribútorom, ktorá má ako jediná od výrobcu povolenie predávať tovar na určitom území. To je najjednoduchšie zistiť tak, že napíšeme priamo výrobcovi a opýtame sa. A potom nie je na škodu pozhovárať sa s právnikom, čo o tom hovorí právo.

Je dotyčný výhradným distribútorom?

Výrobcovia sa veľmi neradi zaplietajú do podobných konfliktov, nechcú skončiť na európskom súdnom dvore za porušovanie vertikálnych dohôd. Najpravdepodobnejšie je, že dostanete odpoveď v zmysle – máme síce distribútora pre svoje produkty na Slovensku a podporujeme ho, ale distribútor nemá výhradné práva na Slovensku „they do not have exclusivity in Slovakia as such,“ a e-shop môže pokojne predávať produkty i naďalej. To mi znie skôr ako „oficiálny“ distribútor podporovaný výrobcom výhodnými cenami, reklamnými produktami a linkami na svojich stránkach, nie ako „výhradný“. Ľudia si veľmi radi tieto pojmy zamieňajú, hlavne ak majú v šuplíku opečiatkovaný papier v angličtine.

Existujú výhradné distribútorské zmluvy?

Obchodný zákonník:

Výhradné obchodné zastúpenie
§ 665
Ak bolo dojednané výhradné zastúpenie, je zastúpený povinný v určenej územnej oblasti a pre určený okruh obchodov nepoužívať iného obchodného zástupcu a obchodný zástupca nie je oprávnený v tomto rozsahu vykonávať obchodné zastúpenie pre iné osoby alebo uzavierať obchody na vlastný účet alebo účet inej osoby.
§ 666
Zastúpený je oprávnený uzavierať obchody, na ktoré sa vzťahuje výhradné obchodné zastúpenie aj bez súčinnosti obchodného zástupcu, je však povinný, pokiaľ zmluva neurčuje niečo iné, platiť z týchto obchodov obchodnému zástupcovi províziu tak, ako keby sa tieto obchody uzavreli s jeho súčinnosťou.

Zmluva o výhradnom predaji
§ 745
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou o výhradnom predaji sa zaväzuje dodávateľ, že tovar určený v zmluve nebude v určitej oblasti dodávať inej osobe než odberateľovi.
(2) Ak zmluva nie je dojednaná písomne alebo ak nie je v nej určená oblasť alebo druhy tovaru, na ktoré sa zmluva vzťahuje, je neplatná.
§ 746
Dodávateľ nesmie po dobu platnosti zmluvy dodávať určený tovar priamo ani nepriamo nikomu inému vo vyhradenej oblasti než odberateľovi, prípadne osobám, ktorým to zmluva dovoľuje. Zmluva nezbavuje dodávateľa práva vykonávať propagáciu a prieskum trhu vo vyhradenej oblasti.

Takže áno, výhradné distribútorské zmluvy naozaj existujú. Výrobca môže dať distribútorovi výhradné právo na určitom území, ale podľa práva hospodárskej súťaže nemusí byť schopný mu tieto výhradné práva zabezpečiť. Navyše obchodnou zmluvou je viazaný výrobca. Zákazník, ktorý nie je súčasťou dohody, nemôže predsa žiadnu dohodu porušiť.

Zároveň môže výrobca zastaviť distribútora, aby predával mimo určitého územia, ak jeho podiel na trhu, na ktorom dodáva tovar a služby nepresahuje 30 %. Ak má podiel na trhu nad 30 % , potom nesmie.

Zmluva o distribúcii neobmedzuje pasívny predaj, t.j. ak sa zákazník obráti na distribútora mimo svojho územia, distribútor mu má možnosť predať žiadaný tovar.

Voľný pohyb tovaru v rámci EÚ a jeho pôvod

Ak je tovar legálne kúpený v Európe, uplatňuje sa princíp voľného pohybu tovaru podľa článku 28 zmluvy ES.
Právo na voľný pohyb tovaru pochádzajúceho z členských štátov alebo tretích krajín, ktorý je vo voľnom obehu v členských štátoch, je jednou zo základných zásad zmluvy (článok 28 ZFEÚ)

Ak si z výletu vo Viedni donesiete novú čapicu a idete ju predať do bazáru o päť centov drahšie, predsa Vás nemôže niekto žalovať, že nato nemáte právo, lebo on tú čapicu ráči dovážať rovno z výrobnej linky z britského Kocúrkova. Vždy je však lepšie skočiť za právnikom a opýtať sa, na náš konkrétny prípad.

Otázkou totiž môže byť porušovanie priemyslového vlastníctva, napríklad ochranných známok, patentov. Tie sa bez súhlasu majiteľa, ktorého sa práva týkajú nemôžu predávať, jednalo by sa o trestný čin.

Diktovanie podmienok predaja

Minimálna cena viazaná na určité množstvo, ktoré, aj keď sa uplatňuje bez rozdielu na domáce a dovezené výrobky, môže obmedziť dovoz tým, že zabráni, aby sa ich nižšia režijná cena odrazila v maloobchodnej predajnej cene a tým bráni dovozcom využiť svoju konkurenčnú výhodu, je opatrením s rovnocenným účinkom, ktoré je v rozpore s článkom 34 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Distribútori radi diktujú predajcom e-shopov minimálne ceny za výrobky či služby, prípadne od nich žiadajú, aby mali daný tovar skladom, čím navyšujú ich prevádzkové náklady, čo sa potom odrazí v konečnej spotrebiteľskej cene. Často sa tým snažia zrovnoprávniť kamenné shopy s vyššími prevádzkovými nákladmi. Nie je to korektné, keďže e-shopy fungujú na inom príncípe a mnoho tovaru skladom nedržia.

Čo nato SOI?

Pýtala som sa SOI na túto problematiku a tu je ich odpoveď, z ktorej vyplýva:

1. Táto problematika nespadá pod právomoc SOI.

„Z obsahu Vášho podania vyplýva, že ide o problematiku dvoch podnikateľských subjektov, ktorých vzťahy sa spravujú režimom právnej úpravy Obchodného zákonníka, príp. uzatvorenou obchodnou zmluvou a jednak o problematiku dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže pri uzatváraní vertikálnych dohôd, ktoré nespadajú do dozornej pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie.“

2. Výrobca môže uzatvoriť s druhou obchodnou spoločnosťou zmluvu, že bude dodávať tovar iba jemu a nebude dodávať priamo tovar na toto územie nikomu inému.

„V súvislosti s otázkou výhradnej distribúcie si dovoľujeme dať do pozornosti úpravu v Obchodnom zákonníku §§ 665 a 666 o výhradnom obchodnom zastúpení a §§ 745 a 746 zmluvu o výhradnom predaji. Výrobca môže uzatvoriť zmluvu s distribútorom, predmetom ktorej je výhradné právo predaja tovaru na určitom území.

3. Táto zmluva nezakazuje pasívny predaj a nezaväzuje Vás ako tretí subjekt k ničomu, nie ste jej súčasťou. Môžete nakúpiť tovar od kohokoľvek iného v EU a predávať ho vrámci EU.

„Zmluva o distribúcii však neobmedzuje pasívny predaj, tzn. že sa môžete obrátiť na distribútora na inom území a vzhľadom na voľný pohyb tovarov a služieb, môžete nakupovať tovar z celej EÚ. Právo na voľný pohyb tovaru pochádzajúceho z členských štátov alebo tretích krajín, ktorý je vo voľnom obehu v členských štátoch, je jednou zo základných zásad zmluvy o fungovaní EÚ.“

4. Diktovať ceny a podmienky predaja je v rozpore so zákonom.

„V súvislosti s diktovaním podmienok predaja výhradným distribútorom uvádzame, že uzatváranie vertikálnych dohôd o priamom určovaní cien odberateľovi pre ďalší predaj tovaru, je porušením pravidiel hospodárskej súťaže a podľa zákona č. 131/2001 Z.z. o ochrane hospodárske súťaže v platnom znení, ide o dohodu zakázanú.“

5. Táto problematika spadá pod právomoc Protimonopolného úradu SR.

„Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, ktorý má výlučnú pôsobnosť v oblasti ochrany hospodárskej súťaže je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.“

Príklady porušenia zákona o hospodárskej súťaži

Protisúťažný efekt majú nielen dohody medzi priamymi konkurentmi (horizontálne dohody), ale aj vertikálne dohody medzi podnikateľmi, ktorí pôsobia na iných stupňoch distribučného reťazca, napr. vo vzťahu dodávateľ – odberateľ. (Presné vymedzenie zakázaných dohôd je obsiahnuté v § 4 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže), píše sa na stránkach protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Množstvo prípadov takéhoto porušenia zákona o hospodárskej súťaži a zákonu o vertikálnych dohodách rieši každoročne európsky súdny dvor i štátne orgány.

Umelému navyšovaniu cien sa nevyhla napríklad knižka o Harry Potterovi. Pokutované boli vydavateľstvá na Slovensku i v Čechách.

Dohoda uzatvorená medzi podnikateľmi IKAR, a.s.,… a MODUL, spol. s r.o., dňa 10.01.2008 pod názvom „Dohoda o podmienkach predaja titulu J. K. Rowlingová: Harry Potter a dary smrti“ je dohodou obmedzujúcou súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v článku II. bod 4. v znení: „Kupujúci sa zaväzuje, že titul bude do 31.3.2008 predávať konečným spotrebiteľom výlučne za doporučenú maloobchodnú cenu 499 SK s DPH.“ a preto je v tejto časti zakázaná.

viď linka

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ukončil správní řízení se společností Albatros. Za protisoutěžní jednání byla vydavateli knih uložena pokuta 313 tisíc korun. Úřad se začal chováním uvedené společnosti zabývat na počátku roku 2008 v souvislosti s distribucí posledního dílu českého vydání Harryho Pottera. Správní řízení se však netýkalo pouze této jedné knihy, ale obecně vertikálních dohod mezi Albatrosem a jeho odběrateli. viď linka

Prehľad prípadov Protimonopolného úradu Slovenskej republiky tu. Pre zúženie vyhľadávania si môžete zaškrtnúť vertikálne dohody.

Nuž, asi nás neprekvapí snaha o umelé navyšovanie cien pracích a čistiacich prostriedkov od spoločností, ktoré by si mali konkurovať, akými sú Henkel, Procter&Gamble a Reckitt Benckiser. Nech žijú „lacný“ Persil, Ariel či Calgon! Prečo sa nenabaliť viac, ak môžme?

– Procter & Gamble, International Operations SA, …. a
– Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft GmbH, ….
tým, že na úrovni stredoeurópskeho regiónu:
– od druhej polovice roku 1999 do konca roku 2004 dojednávali obmedzenie objemu a frekvencie promočných aktivít vysoko účinných pracích prostriedkov, pričom tieto dojednania boli v danom čase implementované v Slovenskej republike a
– v rámci tohto obdobia, v čase do konca roku 2001 došlo medzi nimi v súvislosti so štandardizáciou objemov balení vysoko účinných pracích prostriedkov ku vzájomnému konsenzu, že pri implementácii nového štandardu ostanú ceny nezmenené
a vymieňali si citlivé obchodné informácie v tejto súvislosti,
uzavreli a plnili dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorej obsahom bolo nepriame určenie cien tovarov na relevantnom trhu pracích prostriedkov určených na použitie v domácnosti geograficky vymedzenom ako územie Slovenskej republiky, pričom takéto dojednanie je
– dohodou, ktorá môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktorej cieľom je obmedzenie hospodárskej súťaže a je zakázaná a neplatná podľa čl. 101 ods. 1
písm. a) v spojení s čl. 101 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to v období od 01.05.2004 do konca roku 2004…

viď linka

Aktuality českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže tu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 25 000 Kč soutěžiteli Ing. Ivan Hořejší, místo podnikání Nad Přehradou 439/15, 321 00 Plzeň-Litice (dále jen Ing. Hořejší) za uzavření a plnění zakázané dohody o určování cen pro další prodej, která vedla k porušení hospodářské soutěže… Úřad konstatoval, že jednání firmy Ing. Hořejší naplňuje znaky vertikální dohody o přímém určování cen kupujícímu pro další prodej zboží a jde tedy o dohodu dle zákona zakázanou a neplatnou. viď linka

Porušení zákona se společnost CANDY dopustila tím, že uzavírala v období od 25.1.2010 do 27.9.2012 se svými registrovanými distributory a v období od 13.12.2010 do 27.9.2012 s internetovými obchody zakázané dohody o určení doporučených, resp. minimálních cen pro další prodej, a to na trzích suchých krmiv pro psy, suchých krmiv pro kočky a pamlsků pro psy a kočky. viď linka

Koho problematika zaujíma podrobnejšie, môže si naštudovať i Legislatívu EU o vertikálnych dohodách.

Press release Database

Court of Justice – Press releases 1996-2009

Oznámenie porušenia zákona o hospodárskej súťaži

V prípade, že máme podozrenie alebo pocit, že ide o nezákonný nátlak, môžeme narušiteľa zákona oznámiť protimonopolnému úradu či obchodnej inšpekcii.

Autor článku „Stotisíc eur pre bonzákov“ na stránkach podnikanie.etrend.sk nelichotivo nazýva oznámenie narušiteľa zákona o hospodárskej súťaži protimonopolnému úradu „bonzovanie“. Je to taký „puberťátsky“ výraz zo školských lavíc, že sa netreba ozvať, ani keď ťa šikanujú, lebo je to „žalovanie, bonzovanie“. Nuž, ja chcem naučiť svoje deti, aby hlasno kričali, keď im niekto ubližuje alebo ak vidia, že sa ubližuje ich spolužiakovi, susedovi, dieťaťu od vedľa. Chcem, aby kričali, keď vidia, že niekto kopne na ulici do psíka či zdvihli telefón, keď vidia, že niekto vykráda stánok s novinami. Ak máme pocit, že sa nám deje neprávo, treba to oznámiť, nie je na tom nič zlé. Je potom na príslušných zákonodárnych orgánoch posúdiť mieru viny a škody. A čo taká národná bločková lotéria? Neurobila z nás „národ bonzákov“?

Záver

Postihnutý e-shop má niekoľko možností ako reagovať. Môže vyhovieť, žiadaný tovar stiahnuť z ponuky a ďalej sa tým nezaoberať. Na druhej strane, každý majiteľ e-shopu musí počítať s tým, že sa s takýmito praktikami stretne i v budúcnosti a nie je zlé ujasniť si postup, či už ide o podstatnú alebo nepodstatnú položku v jeho ponuke. Ide skôr o „princíp“ nedať sa zastrašiť a nie o ten tovar ako taký.

Tzv. „výhradný distribútor“ má totiž dve slušné možnosti: poslať oficiálnu výzvu podloženú právnym dokumentom, ktorý dokazuje jeho práva alebo, v tom lepšom prípade, poslať slušnú obchodnú ponuku spolupráce s výhodnými podmienkami. Zasielanie výhražných e-mailov s výpaľníckymi požiadavkami je rozhodne tou nesprávnou obchodnou taktikou.

Tento článok je iba informatívny prehľad základných pojmov, nie je možné ho použiť pre právne účely.

4 Responses to Problém výhradnej distribúcie a porušovanie zákona o hospodárskej súťaži

 1. Andrea Mágyelová píše:

  S.r.o. podala na živnostenský úrad podozrenie z nekalej obchodnej súťaže voči fyzickej osobe, ktorá na web bazáre ponúkala materiál, ktorý jej ostal ako prebytočný. S.r.o. sa označuje za výhradného distribútora určitej značky materiálu na nechtový dizajn. K podaniu na živnostenský úrad nepriložila žiadny relevantný doklad o tom, že má licenčnú zmluvu na výhradnú distribúciu. Z účtovnej závierky zverejnenej na http://www.finstat.sk je zrejmé, že s.r.o. nevlastní žiadne oceniteľné práva, podľa všetkého teda ani licenciu na výhradnú distribúciu a na dôvažok je každoročne v značnej strate. Šetrením živnostenský úrad zistil, že podanie zo strany s.r.o. je neopodstatnené. Neviete poradiť, ako sa brániť voči útokom takejto s.r.o.?

  • electra píše:

   Pri tomto probleme by ste sa mali obratit na svojho pravnika. Ale myslim, ze problem bol vyrieseny, kedze ako hovorite, zivnostensky urad zistil, ze podanie zaloby bolo neopodstatnene. Takze dalsie obtazovanie mozete ignorovat, riesit to pravnou cestou, pripadne sa priamo spytat vyrobcu, aky ma na situaciu nazor.

 2. Dasa píše:

  Kupa vyrobkov z clenskeho statu eu cez ich e-shop. Su o 100 krat lacnejsie, tak som si objednala priamo zo statu vyrobcu. Objednala som viac kusov, s tym ze si to necham a par ich predam cez bazar. Zacali mi chodit vyhrazne e-maily ze maju dokazovy material ze porusujem dusevne vlastnictvo a pacham trestny cin neopravneneho podnikania. Je to pravda? Inzeraty som stiahla, ale domov mi zatial nic neprislo. Maju tu na slovensku oficialneho distributora

  • electra píše:

   Dobry den, nie som pravnik, takze pre pravnu radu sa spytajte pravnika. Rozum mi hovori, nikto nedokaze, ze ste nejaky email dostali alebo citali. Dokonca ani telefonat nie je ziaden dokaz. Ak to myslia seriozne, nech poslu postou pravny dokument podlozeny dokazmi, zakonom a podobne to po prve. Po druhe, ak si kupite nieco legalne v obchode, na trhu, na ulici.. v state EU, mozete to dalej predat, to je jedno co to je, za kolko ste to kupili, za kolko to predavate, nove ci pouzite. Nehovoriac o tom v bazare, ja by som si dala tie inzeraty naspat a emaily mazala neprecitane. Jedine co nemozete, je pouzit niekoho ochrannu znamku, logo a podobne. Tam su dake obmedzenia. Oficialny distributor nie je VYHRADNY distributor, take nieco neexistuje podla zakonov EU, aspon pokial ja viem 🙂 Ale to su iba moje postrehy, ako hovorim, nie som pravnik, iba to priatel tiez zistoval a mal par emailov, ale vzdy museli ustupit a telefonaty a emaily ustali.

   Ak by mali rozum, tak by Vas nechali, nech si predate svoje veci a prehliadli to. Druha vec, co mozete urobit je, ze napisete vyrobcovi, co sa stalo. V tom pripade vsak uz priznavate, ze ste citali email. On najskor pozna eu zakony a nebude sa s tym natahovat, nemoze priznat, ze ma vyhradneho distributora, nikto nebude riskovat dake sudne konanie za porusovanie protimonopolneho zakona kvoli mini trhu na Slovensku, tak Vam povie, ze samozrejme svoje veci mozete predat a im vynada, ze sa spravaju ako slon v porcelane. To ‚oficialni distributori‘ radi robia, lebo investovali do nakupu, reklamy.. to je ich osobna vec.. Obchod je obchod, nikto ich nebude lutovat, lebo oni do niecoho investovali.

   Nechat sa zastrasit je najhorsie co mozete urobit.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.